Πρόταση για την ένταξη τμημάτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών στο υπό διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας


Aπόψεις  του προέδρου του ΣΒΣΕ κ. Νικολάου Κουδούνη για την Μεταποίηση και την Παραγωγή όσον αφορά την Ακαδημαϊκή κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας  

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
Εισήγηση ΕΒΕΤΑΜ & ΕΛΚΕΜΕ
20.3.2018

 1. Εισαγωγή
Η ΕΒΕΤΑΜ και το ΕΛΚΕΜΕ, δύο φορείς της Περιφέρειας με αναγνωρισμένη και πολυετή δραστηριότητα στους τομείς εφαρμοσμένης βιομηχανικής Έρευνας & Ανάπτυξης και πολυετή συνεργασία με σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας, προσκλήθηκαν από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να αποτυπώσουν την άποψή τους για την ένταξη τμημάτων ή/και δομών στο υπό διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο να θεραπεύουν επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματικές ανάγκες του μέλλοντος σχετικές με τις δραστηριότητες των βιομηχανικών μονάδων της Στερεάς Ελλάδας.
Οι φορείς συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΒΣΤΕ την 20.3.2018 που έλαβε χώρα στα γραφεία του Συνδέσμου και διατύπωσαν τις απόψεις τους, όπως αυτές συνοψίζονται παρακάτω.

 1. Αποτύπωση Αναγκών της Βιομηχανίας στη Στερεά Ελλάδα για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης

 1. Η επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου, η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των επιστημόνων/μηχανικών, αποτελεί σήμερα αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και να καλυφθούν οι ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς ταυτόχρονα με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη (όπως π.χ. αυτός του μετάλλου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος).
 2. Οι ανάγκες όμως της βιομηχανίας σε υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό ικανοποιούνται ολοένα και δυσκολότερα, αφενός λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι απαιτήσεις της οποίας δεν καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης στους κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς, αφετέρου λόγω της μετακίνησης εγχώριου ικανού προσωπικού στο εξωτερικό (brain drain).
 3. Έτσι σήμερα, παρά την οικονομική κρίση και την ανεργία, παρατηρείται ότι υπάρχουν ανάγκες θέσεων στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι δύσκολο να καλυφθούν λόγω έλλειψης προσωπικού με τις απαραίτητες δεξιότητες.
 4. Η απουσία εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και μεσαίου επιπέδου με τις απαραίτητες νέες δεξιότητες, αποτυπώνεται και σε σχετικές μελέτες1, καθιστώντας απαραίτητη την αναθεώρηση ή και συμπλήρωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 5. H υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις εκπαίδευσης τεχνικών στελεχών με εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για τεχνολογική καινοτομία.
 6. Η αντιμετώπιση του προβλήματος και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αναγκών της βιομηχανίας και των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών απαιτούν σήμερα μια καινοτόμο προσέγγιση στο πρόβλημα της επιμόρφωσης στελεχών με στενή συνεργασία της βιομηχανικής και της επιχειρηματικής κοινότητος με τις δομές εκπαίδευσης.
 7. Παράλληλα είναι αναγκαία η δημιουργία νέων δομών διασύνδεσης του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού με την τοπική βιομηχανία, δομές που θα προωθήσουν την καινοτομική δυναμική των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την βιομηχανική συμβίωση στην Περιφέρεια.

 1. Προτάσεις μίας καινοτόμου προσέγγισης στο θέμα της επιμόρφωσης εξειδικευμένων τεχνικών στελεχών & διασύνδεσης τους με την Βιομηχανία

 1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ανάγκη από Τεχνολογικές σχολές που θα προάγουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας, όπως αυτά αποτυπώνονται και στην εγκεκριμένη RIS3 έξυπνης εξειδίκευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών θα μπορέσουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και δη στην ισχυρή Βιομηχανία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλύπτοντας παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της. Σημειώνεται δε, ότι απόφοιτοι τέτοιων σχολών θα έχουν κατάλληλα προσόντα ώστε να απορροφηθούν και από την αντίστοιχη αγορά εργασίας στο εξωτερικό .

 1. Οι εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει να προάγουν την ανάπτυξη του τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού, προσανατολισμένη στις ανάγκες και προκλήσεις της βιομηχανίας και με εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. α) Ο ανασχεδιασμός υφισταμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, β) η δημιουργία νέων σχολών εφαρμοσμένης τεχνολογικής κατεύθυνσης, γ) η διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών, με την ενεργό συμμετοχή της βιομηχανίας και στόχο την επίλυση συγκεκριμένων βιομηχανικών προβλημάτων και προκλήσεων, διασφαλίζει την δημιουργία νέων βιομηχανικών στελεχών με τις απαραίτητες δεξιότητες. Τόσο η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων όσο και η εξειδικευμένη εκπαίδευση μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από προγράμματα έρευνας και καινοτομίας προσαρμοσμένα στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας.

 1. Από την πολυετή εμπειρία των δύο φορέων ΕΒΕΤΑΜ & ΕΛΚΕΜΕ στις συνεργασίες τους με την βιομηχανία αναδεικνύεται η έλλειψη των ακόλουθων ειδικοτήτων που έχει ανάγκη η βιομηχανία, - καθώς δεν καλύπτονται (επαρκώς ή καθόλου) από υπάρχουσες σχολές - και οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν με ένταξη των παρακάτω Τμημάτων στο σχεδιαζόμενο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 • Τμήμα Μηχανικών Υλικών-Mμεταλλουργών (που θα δίνει την επιθυμητή, από την βιομηχανία, εξειδίκευση σε θέματα υλικών, μεταλλουργικών διεργασιών, διαγνωστικών τεχνικών και ανάλυσης αστοχιών)
 • Τμήμα Μηχανικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Department of Process Engineering & Applied Science) (Νέα σχολή για την Ελλάδα ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό στην βιομηχανία)
 • Τμήμα Βιομηχανικής Χημείας (ώστε να δίνεται η επιθυμητή εκπαίδευση και εξειδίκευση που χρειάζεται η βιομηχανία τόσο σε συνήθεις αναλύσεις για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών, ενόργανες χημικές αναλύσεις, επικύρωση μεθόδων ανάλυσης, κλπ., όσο και σε θέματα life cycle assessment)

 1. Σε τεχνικό επίπεδο διαπιστώνεται πως τα υφιστάμενα Τμήματα του ΤΕΙ Χαλκίδος, είναι άμεσα σχετιζόμενα με τις ανάγκες της βιομηχανίας ιδιαίτερα της ΠΣτΕ, όπως
 • Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού,
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 • Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η ένταξη του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - και λόγω της αναβάθμισης των ΤΕΙ , στο Πανεπιστήμιο ΣτΕ.

 1. Προτείνεται η ανάπτυξη καινοτόμων δομών εκπαίδευσης που θα προάγουν την σύνδεση του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού με την τοπική βιομηχανία, η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία βιομηχανικών στελεχών που να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις σύγχρονες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας, δηλ. η αξιοποίηση φορέων της Περιφέρειας με σημαντική ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα βιομηχανικού χαρακτήρα και η παρουσία ισχυρών βιομηχανικών κλάδων.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
 1. Θέσπιση των «βιομηχανικών μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης» 2 ως κατ’ εξοχήν καινοτόμος τρόπος για την άμεση αντιμετώπιση των στελεχιακών αναγκών της βιομηχανίας. Για τον θεσμό αυτό απαιτείται η συνεργασία ενός Πανεπιστημιακού ιδρύματος (ενδεικτικά, ρόλος στην εκπαίδευση με συγκεκριμένα μαθήματα, εξετάσεις και απόδοση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), ενός φορέα της Περιφέρειας με αναγνωρισμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης βιομηχανικού χαρακτήρα για την διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας του υποψηφίου (π.χ. ΕΒΕΤΑΜ, ΕΑΒ, ΕΛΚΕΜΕ κ.α.) και μιας Βιομηχανίας για εφαρμογή της έρευνας, όπου απαιτείται. Ο τύπος αυτός μεταπτυχιακών σπουδών επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πρόσβαση σε βιομηχανικής/ημιβιομηχανικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον, να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, τα αποτελέσματα τους μπορούν να βρουν άμεση εφαρμογή δίδοντας λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα ενώ παράλληλα ενισχύουν το ερευνητικό προφίλ των επιχειρήσεων προωθώντας την ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 2. Στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ενίσχυση του θεσμού πρακτικής άσκησης αλλά και διπλωματικής εργασίας σε θέματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στην βιομηχανία.

 1. Προτείνεται επίσης η ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ) με συμμετοχή των Τεχνολογικών Σχολών του ΠΣΕ και ερευνητικών τεχνολογικών φορέων της περιοχής όπως ΕΛΚΕΜΕ, ΕΒΕΤΑΜ με αντικείμενα τη συν διοργάνωση ημερίδων, εξειδικευμένων σεμιναρίων-workshops, ημερών καινοτομίας όπως Metallurgical innovation days, προώθησης θεμάτων ψηφιοποίησης της βιομηχανίας (Industry 4.0), οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων στα εργοστάσια κτλ. Μέσω του ΤΠ θα μπορούσε να γίνει και η οργάνωση πρακτικών ασκήσεων, διπλωματικών, διδακτορικών σε εφαρμοσμένα θέματα, αποτελώντας Πρότυπο για την εφαρμογή του καινοτόμου προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδίου διασύνδεσης βιομηχανίας και Πανεπιστημίου. Το ΤΠ προτείνεται να εξυπηρετεί και ως χώρος για spin-offs του Πανεπιστημίου προωθώντας τη διαχείριση των καινοτομιών. Τέλος, θα μπορούσε να περιλαμβάνει και αίθουσα επίδειξης παλαιών μηχανών (μουσείο), συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ιστορίας της Περιφέρειας στις μεταλλουργικές διεργασίες.

 1. Συμπέρασμα
Η ανάπτυξη τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού, προσανατολισμένου στις ανάγκες και προκλήσεις της βιομηχανίας, εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ένταξη των παραπάνω προτάσεων στο υπό διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των φορέων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας της Στερεάς Ελλάδας για τη διασύνδεση του προτεινόμενου Πανεπιστημίου ΣΕ με το βιομηχανικό ιστό της περιοχής. Η εφαρμογή της καινοτόμου αυτής προσέγγισης, που βασίζεται στους παρακάτω τρεις πυλώνες, θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση του επιστημονικού, τεχνολογικού και ερευνητικού χαρακτήρα της Περιφέρειας με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την περιφερειακή αλλά και εθνική οικονομία

 1. Δημιουργία των κατάλληλων Πανεπιστημιακών σχολών, σε ενεργό συνεργασία με την βιομηχανία.
 2. Αξιοποίηση των υπαρχόντων φορέων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας της Περιφέρειας
   • ΕΒΕΤΑΜ-Τεχνολογικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της ΓΓΒ,
   • ΕΛΚΕΜΕ-Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων,
   • ΕΑΒ-Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία,
   • Άλλες εταιρείες με δραστηριότητα στην έρευνα & τεχνολογική καινοτομία.
 3. Συμμετοχή στην εκπαίδευση βιομηχανικών μονάδων και ΜΜΕ, Δημιουργία ΤΠ


ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΒΣΕ Ν.ΚΟΥΔΟΥΝΗ
Λαμία 20 Ιουνίου 2018

Οινόφυτα 20 Ιουνίου 2018
Σεβασμιώτατε,
Κύριοι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου
Κύριε Περιφερειάρχα
Κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ και κύριοι Δήμαρχοι.
Κύριοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Παιδείας
Αξιότιμε κύριε Καθηγητά,
Κυρίες και Κύριοι.

Σήμερα πραγματοποιείται μία Ημερίδα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η σημερινή ημερίδα Ημερίδα είναι ημερίδα για την ζωή του τόπου , είναι ημερίδα για το μέλλον των παιδιών μας.
Η επίσημη παρουσίαση της πρότασης την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με πρωτοβουλία που ανέλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια, δίνει την ευκαιρία ευρείας διαβούλευσης και κατάθεσης θέσεων και απόψεων προκειμένου , όπως λέει και η πρόσκληση, «Να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την ίδρυση ενός αυτοδύναμου , καινοτόμου και βιώσιμου Πανεπιστημίου που θα μπορούσε να δράσει συνεργατικά με το υψηλού επιπέδου παραγωγικό δυναμικό και τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις ,που είναι εγκατεστημένες στον τόπο μας και να προκύψει σημαντική προστιθέμενη αξία. Ένα νέο Πανεπιστήμιο , καταλλήλως σχεδιασμένο , θα μπορούσε αδιαμφισβήτητα να αναδείξει και να προάγει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας.»
Ο ΣΒΣΕ αποδέχθηκε με ικανοποίηση αυτήν την πρόσκληση και βρίσκεται σήμερα εδώ για να καταθέσει τις απόψεις του τομέα της Μεταποίησης, όχι μόνο για την αναγκαιότητα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Στερεά Ελλάδα, αλλά και για να τεκμηριώσει την μελέτη που ήδη έχουμε καταθέσει στην Θεματική Επιτροπή «Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας με την ευκαιρία της πρόσκλησης μας στην 3η Συνεδρίασης που έγινε στις 22 Μαΐου στα γραφεία της εδώ στη Λαμία και θέλω να ευχαριστήσω για αυτό τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη τον Πρόεδρο της ΠΕΔ κύριο Λουκά Υπερήφανο καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Νικόλαο Λιόλιο, καθώς και τους κ.κ Δήμαρχους και Προέδρους των Επιμελητηρίων που συντάχθηκαν με τις απόψεις μας.
Ωστόσο μου δίνεται η ευκαιρία να σταθώ στην φράση του καθηγητού κυρίου Πανούση ο οποίος αιτιολογώντας την πρόταση ίδρυσης των σχολών όπως οι σχολές “Γεωπολιτικών και Γεωστρατηγικών Σπουδών” και το τμήμα “Μεταναστευτικών σπουδών και μεταναστευτικής πολιτικής”, διαπίστωσε την αναγκαιότητα δημιουργίας σχολών και τμημάτων που θα παρακολουθούν την ραγδαία εξέλιξη στην Γεωπολιτική και στις επιπτώσεις των στις Εξωτερικές σχέσεις της Χώρας μας.
Κατά αντιστοιχία της διαπίστωσης αυτής, αν διαβάσει κανείς έστω και διαγώνια την «Πρόταση για ένταξη τμημάτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών στο υπό διαμόρφωση σχέδια ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» που εκπόνησαν οι επιστήμονες που εκλήθησαν να αποτυπώσουν τις ραγδαία εξελισσόμενες ανάγκες της μεταποίησης και της βιομηχανίας ειδικότερα, για να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις και στην τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων , θα διαπιστώσει με μία ματιά πόσο αναγκαία είναι η ανάγκη για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης που προτείνεται να εκπαιδευθούν στο νέο Πανεπιστήμιο.
Η πρόταση αυτή ακολουθεί.


Κυρίες και Κύριοι.
Ο τομέας Μεταποίησης στην χώρα μας, ιδιαίτερα των δυναμικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί βασική αναπτυξιακή παράμετρο της οικονομίας, όπως άλλωστε σε όλες τις χώρες και τούτο γιατί χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, διασυνδέεται στενά με άλλους τομείς της οικονομίας (πρωτογενής & τριτογενής τομέας) και έχει τις σημαντικότερες έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε αυτούς, ιδιαίτερα δε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η Βιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και της Ελληνικής οικονομίας, παρά τη σημαντική μείωση που εμφάνισαν τα βασικά μεγέθη της, την περίοδο της κρίσης, δηλ. από το 2008 μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι:
1.Είναι ο 3ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα,
2.Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 εργαζόμενους
3.Διαθέτει ικανό αριθμό σύγχρονων επιχειρήσεων, διεθνώς ανταγωνιστικών και με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
4.Προσφέρει μόνιμη απασχόληση, μη υποκείμενη στις εποχικές διακυμάνσεις και κατά συνέπεια είναι ο σημαντικότερος αιμοδότης όχι μόνο ασφαλιστικών εισφορών αλλά και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επομένως, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την επανεκκίνηση και αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την ανάκαμψη της Ελληνικής βιομηχανίας και την επανάκτηση και αύξηση του μεριδίου της στο ΑΕΠ.

Στη Στερεά Ελλάδα έχουμε σημαντική παρουσία Βιομηχανίας η οποία είναι εν πολλοίς συγκεντρωμένη στην μείζονα περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου.
Η συγκέντρωση αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της συνολικής Βιομηχανικής δραστηριότητας της Περιφέρειας και πάνω από το 35% της αντίστοιχης δραστηριότητας της χώρας.
Οι συνδεδεμένες με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεις επιτυγχάνουν το 15% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων αγροτικών προϊόντων πλην πετρελαιοειδών.
Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις-μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 25.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.
Ένας κούκος , όμως , δεν φέρνει την άνοιξη.
Θεωρούμε ότι η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ 2021) πρέπει να βασισθεί στον βασικό Πυλώνα της, την Βιομηχανία η οποία είχε με πολλούς τρόπους τεθεί στο περιθώριο τα τελευταία χρόνια.
Είναι περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρο και αναγκαίο να σχεδιάσουμε την Βιομηχανική πολιτική σύμφωνα με την εκφρασθείσα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική, να αναπτύξουμε την συμμετοχή της βιομηχανίας από το 9% που είναι σήμερα στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας μέχρι το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντλώντας διδάγματα από την παγκόσμια κρίση του 2008, υιοθέτησε τη φιλόδοξη Ανακοίνωση «Για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση» (COM/2014/014), θέτοντας ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Μεταποίησης στο 20% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020.
Η θέση αυτή υιοθετήθηκε από το σύνολο των Βιομηχανικών συνδέσμων της Χώρας. Ο ΣΕΒ, η Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο βιομηχανιών για την ανάπτυξη, ο ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, και όλοι οι Περιφερειακοί Σύνδεσμοι συνενώσαμε την φωνή μας ώστε «Να γίνει Εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας έως το 2020».
Για να επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για εμπέδωση της πεποίθησης στους Επενδυτές εγχώριους και ξένους ότι η Ελλάδα άλλαξε και ότι έχει την βούληση να προχωρήσει μπροστά.
Εκτός από τα πάγια αιτήματα της Βιομηχανίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Χώρας, όπως:
Να πείσουμε με έμπρακτες παρεμβάσεις στήριξης της βιομηχανικής δράσης και των παραγωγικών επενδύσεων.
Να αποκτήσουμε σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον χωρίς αιφνιδιασμούς και εκπλήξεις για τους επενδυτές.
Να αποκτήσουμε ταχύτερη, αποτελεσματική και δίκαια απονομή της δικαιοσύνης ιδιαίτερα από τα Διοικητικά και τα φορολογικά Δικαστήρια.
Να απολαμβάνουμε ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ενέργειας που είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.
Να εξομαλύνουμε πάμπολλες καθημερινές μικρές αλλά εξαντλητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο πολίτης και η Επιχείρηση,
Έρχεται, σήμερα , επιτακτικά στο προσκήνιο η αδήριτη ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης που καλείται να αναγνωρίσει τις νέες ανάγκες της Βιομηχανίας και κατά συνέπεια να συμβάλει στην ουσιαστική και πραγματική διασύνδεση της με τις την αγορά εργασίας.
Κυρίες και Κύριοι.
Η 4η Βιομηχανική επανάσταση δεν είναι κάτι μακρινό, είναι προ των πυλών και αν δεν την αναγνωρίσουμε στην πραγματική της διάσταση θα μείνουμε πάλι πίσω να παρακολουθούμε την απόσταση, που ήδη μας χωρίζει από τους πρωτοπόρους , να μεγαλώνει διαρκώς.
H Βιομηχανική & Μεταποιητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην οποία ήδη αναφέρθηκα, είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει ένα εξόχως ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για ανάπτυξη και τεχνολογική προσαρμογή.
Σύµφωνα µε τις σχετικές µετρήσεις του ΟΟΣΑ είµαστε ο δεύτερος πιο σκληρά εργαζόµενος λαός µετά την Κορέα. ∆ουλεύουµε κατά µέσο όρο 2.000 ώρες ετησίως και 9 ώρες ηµερησίως, όταν οι Γερµανοί για παράδειγµα εργάζονται κατά µέσο όρο 1.400 ώρες ετησίως, µόλις 6,2 δηλαδή ώρες ηµερησίως. Η παραγωγικότητα των Γερµανών ωστόσο είναι κατά 70% υψηλότερη από αυτή των Ελλήνων.
Το ζητούµενο είναι πώς, µέσα από τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και µεθόδων που είναι σε θέση να καταγράψουν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία της παραγόµενης εργασίας, θα κάνουµε πιο παραγωγικό και ποιοτικό το εργασιακό περιβάλλον και κατ’ αυτόν τον τρόπο πιο ανταγωνιστική την επιχείρηση και εν τέλει την οικονοµία. Αυτό επιβάλει επένδυση στις γνώσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία.
Κατά συνέπεια το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει να είναι ένα αναπτυξιακό Πανεπιστήμιο. Ένα Πανεπιστήμιο που θα νέα ώθηση στην τεχνολογία για να προλάβουμε την 4η βιομηχανική Επανάσταση, δηλαδή:

 • Να δημιουργήσει εκπαιδευτικές δομές που θα βοηθούν στην κάλυψη των ραγδαία εξελισσόμενων τεχνολογικών απαιτήσεων σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και καινοτομική δυναμική των επιχειρήσεων της Περιφέρειας,
 • να προωθεί και να εξασφαλίζει την διασύνδεση των εκπαιδευτικών δομών με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις στο θέμα της επιμόρφωσης στελεχών σε στενή συνεργασία με την βιομηχανική και την επιχειρηματική κοινότητα.
 • Οι εκπαιδευτικές δομές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να προάγουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών θα μπορέσουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας σε περιφερειακό ή πανελλήνιο επίπεδο.
 • Για την ανάπτυξη του τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού, προσανατολισμένου στις ανάγκες και προκλήσεις της βιομηχανίας, οι εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει να προάγουν την εκπαίδευση σε τομείς εφαρμοσμένης τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Η Π.Στ.Ε μπορεί να τις υποστηρίξει καθώς πέρα από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές (ΤΕΙ), διαθέτει συγκέντρωση πολλών και ισχυρών βιομηχανικών μονάδων με έντονη εξωστρέφεια αλλά και φορείς με σημαντική και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα.
Οι προτεινόμενες καινοτόμες δομές εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

 1. Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας σε θέματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στην βιομηχανία.

 1. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, θέσπιση των ευρέως διαδεδομένων στο εξωτερικό «βιομηχανικών μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης» (κατά τα πρότυπα και της πρόσφατης πρωτοβουλίας του ΕΚΕΦΕ «Δ»). Πρόκειται για κατ’ εξοχήν καινοτόμο τρόπο εκπαίδευσης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των στελεχιακών αναγκών της βιομηχανίας και προϋποθέτει την συνεργασία ενός Πανεπιστημίου για την επιστημονική καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου, ενός φορέα της Περιφέρειας με αναγνωρισμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης βιομηχανικού χαρακτήρα για την διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας του υποψηφίου και μιας Βιομηχανίας ως τελικό χρήστη/παραγωγό για την άμεση εφαρμογή της έρευνας.

 1. Σε τεχνικό επίπεδο διαπιστώνεται πως τα υφιστάμενα Τμήματα του ΤΕΙ Χαλκίδος, (π.χ. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών) είναι άμεσα σχετιζόμενα με τις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας. Ενίσχυση της διασύνδεσης τους με την τοπική βιομηχανία θα προωθούσε την βιομηχανική ανάπτυξη και θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας των νέων από τις επιχειρήσεις της Π.Στ.Ε.

Ο ΣΒΣΕ προτείνει τη δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ) με συμμετοχή των εκπαιδευτικών δομών τεχνολογικού χαρακτήρα της Π.Στ.Ε και των καταξιωμένων ερευνητικών, τεχνολογικών φορέων της περιοχής , δηλαδή της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ του ΕΛΚΕΜΕ της ΕΑΒ ΑΕ.
Το ΤΠ μπορεί να αποτελέσει τον κόμβο οργάνωσης των πρακτικών ασκήσεων, καθώς και διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών σε εφαρμοσμένα θέματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Θα προωθεί την συνδιοργάνωση ημερίδων, εξειδικευμένων σεμιναρίων-workshops-ημερών καινοτομίας, την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στα εργοστάσια ενώ θα μπορεί να εξυπηρετείται & ως χώρος για spin-offs του Πανεπιστημίου, ή spin out, προωθώντας τη διαχείριση των καινοτομιών που παράγονται στην Π.Στ.Ε.
Ο ΣΒΣΕ ως εκπρόσωπος της Βιομηχανίας της Π.Στ.Ε. έχει τον πρώτο λόγο στην συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας δεδομένου ότι γνωρίζει τα ισχυρά ανταγωνιστικά σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως:
 • Ότι διαθέτει την ισχυρότερη βιομηχανική παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα στη χώρα
 • Ότι διαθέτει την παρουσία τεχνολογικών φορέων διεθνούς κύρους σε θέματα εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, οι οποίοι άλλωστε διαμόρφωσαν τις ανωτέρω προτάσεις.
 • Γνωρίζει και μπορεί υλοποιήσει στην πράξη τον στόχο της διασύνδεσης.
 • Διαθέτει τα μέσα να στηρίξει την δράση της Π.Στ.Ε. προς αυτήν την κατεύθυνση
 • Έχει την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενισχύονται από καινοτόμες δομές εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός των οποίων απαιτεί σύνεση καθώς θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το αύριο του τόπου.
Τέλος πρέπει να παραδεχθούμε όλοι και να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι η χώρα χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό καλά εκπαιδευμένο µε εξειδικευμένες γνώσεις που να μπορεί να δημιουργεί εστίες καινοτομίας και να υποστηρίζει αναπτυξιακούς τομείς προτεραιότητας.
Πρέπει να δεχθούμε όλοι και να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι η Π.Στ.Ε χρειάζεται το Πανεπιστήμιο της και θα αγωνισθούμε σθεναρά μέχρι να το υλοποιήσουμε.
Ευχαριστώ.
Νικόλαος Κουδούνης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οινόφυτα 20 Ιουνίου 2018

1 Ο τομέας του Μετάλλου-Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες, ΣΕΒ Ιούλιος 2013.
2 Το 2017 εισάχθηκε επίσημα με πρωτοβουλία του ΕΚΕΦΕ «Δ» ο θεσμός των Υποτροφιών Βιομηχανικών Διδακτορικών, Μετα- Διδακτορικών & Adjunct Researchers, με την ευγενική χορηγία και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο νέος θεσμός είναι άκρως διαδεδομένος στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, λόγω των πλεονεκτημάτων που οι συγκεκριμένες σπουδές παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών.
Η ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΚΕΠΥ) ήδη από το 1989 εισήγαγε ατύπως τον θεσμό του βιομηχανικού ερευνητή/διδάκτορα στο πλαίσιο προγραμμάτων 5ετούς διάρκειας με επιμόρφωση νέων μηχανικών και επιστημόνων σε θέματα βιομηχανικού προσανατολισμού. Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιήθηκε πάντα σε συνεργασία με ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (ΕΜΠ) για την ακαδημαϊκή παρακολούθηση και καθοδήγηση των σπουδαστών και την απόδοση του μεταπτυχιακού τίτλου. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία έξη διδακτορικά προγράμματα σπουδών ενώ δύο ακόμη ευρίσκονται σε φάση εξέτασης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Εγκαίνια την Πέμπτη για το Κέντρο Γεροντολογίας της Αρχιεπισκοπής