Προσλήψεις 11 ναυαγοσωστών στo δήμο Ωρωπού


Προσλήψεις 11 ναυαγοσωστών στo δήμο Ωρωπού, ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://diavgeia.gov.gr/doc/7Σ7ΗΩ0Π-1Α6

user1
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.02/21-02-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.
Αριθμός Απόφασης 19/2018
Θέμα: «Πρόσληψη ναυαγοσωστών τρίμηνης διάρκειας έτους 2018».
Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, σήμερα στις είκοσι μια (21) Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3703/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα (30) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 866/14 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1- Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,
4- Δάβρης Στέφανος,5- Δέδες Κωνσταντίνος,6- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης
Γεώργιος,8- Κιούσης Κωνσταντίνος,9- Μαντάς Γεώργιος,10- Θεοδώρου Ανδρέας,11- Τόλιας
Μιχαήλ,12- Βάθης Ιωάννης,13- Μαντάς Νικόλαος,14- Τζεβελέκος Νικόλαος,15- Πούλος
Γεώργιος,16- Γκικάκης Στέργιος,17- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,18- Σιδέρης Γεώργιος,
19- Πάντος Γεώργιος,20-Μπρεάνου – Καστελλάνου-Μαγδαληνή,21- Σιδέρης Χρήστος,
22- Σταύρου Ιωάννης,23- Σωτήρχος Δημήτριος,24-Πάντος Ευάγγελος,25- Γιασημάκης
Γεώργιος,26- Αρμυριώτης Γεώργιος,27- Χατζηιωάννου Άγγελος,28- Δέδες Πέτρος,
29- Παπαγιάννης Γεώργιος,30- Χασιώτης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα,2- Καυκόπουλος Σπυρίδων,3- Παρδάλης Δημήτριος,4- Οικονομάκος Ιωάννης,5- Τσεκρεζής Χρήστος,6-Πέππας Παναγιώτης,7- Λέκκας Ανδρέας,8- Ανυφαντής Κωνσταντίνος(δικαιολογημένα απών),9- Ράπτης Σπυρίδων,
10- Δημητρίου Επαμεινώνδας,11- Χασιώτης Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1- Φαφούτης Ιωάννης(Σκάλας Ωρωπού),
2-Καζαμίας Θεοφάνης (Νέων Παλατίων),3-Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού),4-Χορμοβίτης
Δημήτριος (Καλάμου),5- Γκουζούνης Ευάγγελος (Μαλακάσας) και ο τοπικός σύμβουλος
Μαρκοπούλου κ. Αρμυριώτης Δημήτριος.
Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι
κ.κ Καυκόπουλος Σπυρίδων και Τσεκρεζής Χρήστος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βελτανιώτη, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση: 2
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρων 20 και 21 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού όπου προβλέπονται 150 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.
4. Το αριθ. πρωτ. 10126/3734/6-2-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο οποίο επισημαίνεται ότι εξαιρείται από τον προγραμματισμό προσλήψεων το εποχικό προσωπικό για πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία εξαιρέθηκε η πρόσληψη των ναυαγοσωστών από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.
6. Το γεγονός ότι:

α) ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 33.500 κατοίκους και κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών παρουσιάζει μεγάλη αύξηση λόγω παραθερισμού.
β) ο δήμος μας στις περισσότερες δημοτικές ενότητες διαθέτει παραλίες που παρουσιάζουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο μεγάλα ποσοστά επισκεψιμότητας και οι οποίες δικαίως έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου μας, να πάρει απόφαση για πρόσληψη που αφορά το έτος 2018 συνολικά έντεκα (11) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1-Την εισήγηση
2- Τις διατάξεις του άρθρων 20 και 21 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/1994
3- Το αριθ. πρωτ. 10126/3734/6-2-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο
οποίο επισημαίνεται ότι εξαιρείται από τον προγραμματισμό προσλήψεων το εποχικό
προσωπικό για πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
4-Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ωρωπού στον οποίο προβλέπονται οι αντίστοιχες ειδικότητες.
5-Τις υφιστάμενες διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
6-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010(αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου)
Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασιώτη Μιχαήλ, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α-Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2018 συνολικά έντεκα (11) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.
Β-Η δαπάνη που θα προκύψει από τις ανωτέρω προσλήψεις θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα:
α) τον Κ.Α.Ε 15.6041.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» ποσό 25.200,00€
β) τον Κ.Α.Ε 15.6054.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 7.310,64 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2018. 3
Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 19/2018.
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Η Γραμματέας
Στέργιος Γκικάκης Καστελλάνου Μαγδαληνή
Τα Μέλη
1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δάβρης Στέφανος,
5- Δέδες Κωνσταντίνος,6- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης Γεώργιος,8- Κιούσης
Κωνσταντίνος,9- Μαντάς Γεώργιος,10- Θεοδώρου Ανδρέας,11- Τόλιας Μιχαήλ,12- Καυκόπουλος
Σπυρίδων, 13-Βάθης Ιωάννης,14- Μαντάς Νικόλαος,15- Τζεβελέκος Νικόλαος,16- Πούλος Γεώργιος,
17- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,18- Σιδέρης Γεώργιος,19- Πάντος Γεώργιος,20- Σιδέρης Χρήστος,
21- Σταύρου Ιωάννης,22- Τσεκρεζής Χρήστος, 23-Σωτήρχος Δημήτριος,24-Πάντος Ευάγγελος,
25-Γιασημάκης Γεώργιος,26-Αρμυριώτης Γεώργιος, 27- Χατζηιωάννου Άγγελος,28-Δέδες Πέτρος,
29-Παπαγιάννης Γεώργιος,30- Χασιώτης Μιχαήλ.
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΓΚΙΚΑΚΗΣ 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Το Γυμνάσιο του Αυλώνα, στην εκπομπή "ΕΡΤ Report", της ΕΡΤ1