Η λειτουργία του ασθενοφόρου στo δήμο Ωρωπού


Η λειτουργία του ασθενοφόρου στo δήμο Ωρωπού.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β0ΙΩ0Π-ΙΓΧ
user1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ.02/21-02-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.
Αριθμός Απόφασης 26/2018
Θέμα: «Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού».
Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, σήμερα στις είκοσι μια (21) Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3703/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες τριάντα (30) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 866/14 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1- Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,
4- Δάβρης Στέφανος,5- Δέδες Κωνσταντίνος,6- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης
Γεώργιος,8- Κιούσης Κωνσταντίνος,9- Μαντάς Γεώργιος,10- Θεοδώρου Ανδρέας,11- Τόλιας
Μιχαήλ,12- Βάθης Ιωάννης,13- Μαντάς Νικόλαος,14- Τζεβελέκος Νικόλαος,15- Πούλος
Γεώργιος,16- Γκικάκης Στέργιος,17- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,18- Σιδέρης Γεώργιος,
19- Πάντος Γεώργιος,20-Μπρεάνου – Καστελλάνου-Μαγδαληνή,21- Σιδέρης Χρήστος,
22- Σταύρου Ιωάννης,23- Σωτήρχος Δημήτριος,24-Πάντος Ευάγγελος,25- Γιασημάκης
Γεώργιος,26- Αρμυριώτης Γεώργιος,27- Χατζηιωάννου Άγγελος,28- Δέδες Πέτρος,
29- Παπαγιάννης Γεώργιος,30- Χασιώτης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Αλεξανδράτου Ανδριανή-Ιωάννα,2- Καυκόπουλος Σπυρίδων,3- Παρδάλης Δημήτριος,4- Οικονομάκος Ιωάννης,5- Τσεκρεζής Χρήστος,6-Πέππας Παναγιώτης,7- Λέκκας Ανδρέας,8- Ανυφαντής Κωνσταντίνος(δικαιολογημένα απών),9- Ράπτης Σπυρίδων,
10- Δημητρίου Επαμεινώνδας,11- Χασιώτης Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1- Φαφούτης Ιωάννης(Σκάλας Ωρωπού),
2-Καζαμίας Θεοφάνης (Νέων Παλατίων),3-Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού),4-Χορμοβίτης
Δημήτριος (Καλάμου),5- Γκουζούνης Ευάγγελος (Μαλακάσας) και ο τοπικός σύμβουλος
Μαρκοπούλου κ. Αρμυριώτης Δημήτριος.
Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι
κ.κ Καυκόπουλος και Τσεκρεζής, κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε η κα. Αλεξανδράτου και κατά την συζήτηση του 10ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ Παρδάλης και Οικονομάκος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 2
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας στην οποία αναφέρεται ότι:
Ο Δήμος Ωρωπού διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο το οποίο λειτουργεί από το 2012 για την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού. Η ανάγκη για τη λειτουργία του ασθενοφόρου, συμπληρωματικά με το ΕΚΑΒ, προκύπτει από τη διαπιστωμένη καθυστέρηση ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ σε πολλές περιπτώσεις σε ώρες αιχμής και ιδιαιτέρως κατά τη θερινή περίοδο όπου ο πληθυσμός του Δήμου υπερδιπλασιάζεται από παραθεριστές και επισκέπτες.
Σε πίστωση όλων των ανωτέρω το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 45η /01-12-2016 Πράξη του έκρινε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 περ.ε2 του Ν.3463/2006, δίνεται η αρμοδιότητα στους Δήμους για την λήψη μέτρων για την προαγωγή πρωτοβάθμιας υγείας των δημοτών τους, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία και λειτουργία ιατρείων καθώς και η απόκτηση και χρήση Δημοτικού Ασθενοφόρου.
Το ασθενοφόρο του Δήμου, χρησιμοποιήθηκε ως όχημα υγειονομικής κάλυψης για την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων στον Δήμο, όπως για παράδειγμα στους Αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου (Γήπεδο Ν. Παλατίων, Γήπεδο Συκαμίνου, Γήπεδο 5Χ5 Αφιδνών), στους Αθλητικούς αγώνες στίβου στο Γήπεδο Ωρωπού, σε ιστοπλοϊκούς αγώνες (Ναυτικός Όμιλος Νέων Παλατίων), σε ποδηλατοδρομίες (Αυλώνα, Σκάλα Ωρωπού, Αφίδνες, Ν. Παλάτια), στον αγώνα off road Αυλώνα κτλ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στις πυρκαγιές της θερινής περιόδου, εξασφαλίζοντας άμεση επέμβαση σε περιστατικά κατά την προσπάθεια κατάσβεσης.
Από το 2016 η λειτουργία του ασθενοφόρου έγινε εικοσιτετράωρη από δεκαεξάωρη που ήταν τα προηγούμενα έτη, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων ακόμα και κατά τις νυχτερινές ώρες.
Για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του ασθενοφόρου είναι απαραίτητη η στελέχωσή του σε κάθε στιγμή λειτουργίας του από δύο (2) διασώστες. Ήτοι για την πλήρη λειτουργία του επί εικοσιτετραώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, υπολογίζεται ότι απαιτείται προσωπικό τουλάχιστον έξι ατόμων ανά εικοσιτετράωρο (σε τρεις βάρδιες των οκτώ ωρών) και επιπλέον έξι ατόμων για τη λειτουργία επτά ημερών (για την κάλυψη αργιών, αδειών, ασθενειών, ρεπό κλπ). Επειδή στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου δεν προβλέπονται θέσεις για διασώστες, δεν μπορεί να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη ανάλογων θέσεων με μόνιμη σχέση απασχόλησης, καθώς ισχύει αυτή τη στιγμή περιορισμός στις προσλήψεις προσωπικού.
Η μελέτη αυτή συντάσσεται για να μπορέσει ο Δήμος να αναθέσει σε εταιρεία τη στελέχωση και λειτουργία του ασθενοφόρου με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό διασωστών επί εικοσιτετραώρου βάσεως και για επτά ημέρες την εβδομάδα.
Το κόστος παροχής της υπηρεσίας λειτουργίας του Δημοτικού Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού για διάστημα δώδεκα μηνών εκτιμάται σε 180.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 43.200,00€, δηλαδή συνολικό ποσό ύψους 223.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα ξεκινήσει έπειτα από τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης για τη λειτουργία του ασθενοφόρου η οποία διαρκεί έως τις 30-06-2018. Επομένως, υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος θα κατανεμηθεί στα έτη 2018 και 2019.
Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω κατανομή του κόστους είναι ενδεικτική και θα εξαρτηθεί από την πραγματική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της.
Ως διαδικασία ανάθεσης ορίζεται ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 3
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1-Την υπ.αριθμ. 2/2018 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας
2-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3-Του Ν. 3979/16-06-2011 (ΦΕΚ 138)
4-Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
5- Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
6- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ( Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου)
Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χασιώτη Μιχαήλ, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτηση του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1-Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο: «Λειτουργία ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού», συνολικού προϋπολογισμού 223.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2-Καθορίζει ως διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
3-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Αυτή η απόφαση πήρε αυξ. αριθμό 26/2018.
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Η Γραμματέας
Στέργιος Γκικάκης Καστελλάνου Μαγδαληνή
Τα Μέλη
1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας,4- Δάβρης Στέφανος,5- Δέδες Κωνσταντίνος,6- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης Γεώργιος,8- Κιούσης Κωνσταντίνος,9- Μαντάς Γεώργιος,10- Θεοδώρου Ανδρέας,11-Αλεξανδράτου Ανδριανή, 12- Τόλιας Μιχαήλ,13- Καυκόπουλος Σπυρίδων,
14-Βάθης Ιωάννης,15- Μαντάς Νικόλαος,16- Τζεβελέκος Νικόλαος,17- Πούλος Γεώργιος,18- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,19- Σιδέρης Γεώργιος,20- Πάντος Γεώργιος,21- Παρδάλης Δημήτριος, 22-Σιδέρης Χρήστος,23- Σταύρου Ιωάννης,24-Οικονομάκος Ιωάννης,25-Τσεκρεζής Χρήστος, 26-Σωτήρχος Δημήτριος,27-Πάντος Ευάγγελος,
28-Γιασημάκης Γεώργιος,29-Αρμυριώτης Γεώργιος,30-Χατζηιωάννου Άγγελος,31-Δέδες Πέτρος,32-Παπαγιάννης Γεώργιος, 33- Χασιώτης Μιχαήλ.
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.ΓΚΙΚΑΚΗΣ 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Εγκαίνια την Πέμπτη για το Κέντρο Γεροντολογίας της Αρχιεπισκοπής